គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 4:18 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​មនុស្ស​សុចរិត​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​ដោយ​ពិបាក​ទៅ​ហើយ​ តើ​ពួកអ្នក​មិន​គោរព​កោតខ្លាច​ព្រះជាម្ចាស់​ និង​ពួក​មនុស្ស​បាប​នឹង​លេចមក​នៅ​កន្លែង​ណា?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 4

មើល១ ពេត្រុស 4:18នៅក្នុងបរិបទ