គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 3:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​កាល​ពីដើម​ ពួក​ស្ដ្រី​បរិសុទ្ធ​ដែល​សង្ឃឹម​លើ​ព្រះជាម្ចាស់ក៏​បាន​តុប​តែង​ខ្លួន​របៀប​នេះ​ ទាំង​ចុះ​ចូល​នឹង​ប្ដី​របស់​ខ្លួន​ដែរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 3

មើល១ ពេត្រុស 3:5នៅក្នុងបរិបទ