គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 3:4 Khmer Christian Bible (KCB)

ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ ចូរ​តុបតែង​មនុស្ស​ខាង​ក្នុង​ចិត្ត​ ដោយ​គ្រឿង​ដែល​មិន​ពុករលួយ​ គឺ​ដោយ​វិញ្ញាណ​ស្លូតបូត​ និង​ស្រគត់ស្រគំ​ ដែល​មាន​តម្លៃ​បំផុត​នៅ​ចំពោះ​ព្រះភក្ដ្រ​ព្រះជាម្ចាស់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 3

មើល១ ពេត្រុស 3:4នៅក្នុងបរិបទ