គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 3:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​នេះ​ហើយ​ដែល​បាន​យាង​ឡើង​ទៅ​ស្ថានសួគ៌​ គង់​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​ព្រះជាម្ចាស់​ ហើយ​ឲ្យ​ទេវតា​ សិទ្ធិ​អំណាច​ និង​អំណាច​ទាំងឡាយបាន​ចុះ​ចូល​នឹង​ព្រះអង្គ​ផង​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 3

មើល១ ពេត្រុស 3:22នៅក្នុងបរិបទ