គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 3:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​ចៀស​វាង​ពី​ការ​អាក្រក់​ ហើយ​ប្រព្រឹត្ដ​ល្អ​វិញ​ ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​ស្វែងរក​ ព្រមទាំង​ដេញ​តាម​សេចក្ដី​សុខសាន្ដ​ចុះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 3

មើល១ ពេត្រុស 3:11នៅក្នុងបរិបទ