គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 2:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ជា​ថ្ម​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ជំពប់​ដួល​ ហើយ​ជា​ផ្ទាំង​ថ្ម​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រវាត​ចិត្ដ​ ហើយ​គេ​ជំពប់​ដួល​ ពី​ព្រោះ​គេ​មិន​ស្ដាប់​បង្គាប់​តាម​ព្រះបន្ទូល​ ដោយ​ព្រោះ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទុក​សម្រាប់​ការ​នោះ​ឯង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 2

មើល១ ពេត្រុស 2:8នៅក្នុងបរិបទ