គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 2:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ឬ​លោក​អភិបាល​ដែល​ស្ដេច​បាន​ចាត់​ឲ្យ​ដាក់​ទោស​ពួកអ្នក​ប្រព្រឹត្ដ​អាក្រក់​ និង​សរសើរ​ពួកអ្នក​ប្រព្រឹត្ដ​ល្អ​នោះ​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 2

មើល១ ពេត្រុស 2:14នៅក្នុងបរិបទ