គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 1:17 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​អ្នក​រាល់គ្នា​ហៅ​ព្រះអង្គ​ដែល​ជំនុំ​ជម្រះ​ម្នាក់ៗ​ទៅ​តាម​ការ​ប្រព្រឹត្ដិ​ឥត​យល់​មុខ​អ្នកណា​ឡើយ​ថា​ព្រះវរបិតា​ នោះ​ចូរ​រស់នៅ​ដោយ​កោតខ្លាច​ព្រះអង្គ​ក្នុង​កាល​ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​នេះ​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 1

មើល១ ពេត្រុស 1:17នៅក្នុងបរិបទ