គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 1:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុកថា៖​ «ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​បរិសុទ្ធ​ ព្រោះ​យើង​បរិសុទ្ធ»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 1

មើល១ ពេត្រុស 1:16នៅក្នុងបរិបទ