គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 6:20 Khmer Christian Bible (KCB)

ឱ​ ធីម៉ូថេ​អើយ!​ ចូរ​រក្សា​សេចក្ដី​ដែល​បាន​ផ្ញើ​ទុក​នឹង​អ្នក​ចុះ​ ចូរ​ចៀស​ចេញ​ពី​ពាក្យ​សំដី​ខាង​លោកិយ​ដែល​គ្មាន​ខ្លឹមសារ​ ព្រមទាំង​ពាក្យ​សំដី​ជំទាស់​ដែល​គេ​ច្រឡំ​ថា​ជា​ចំណេះដឹង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 6

មើល១ ធីម៉ូថេ 6:20នៅក្នុងបរិបទ