គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 6:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ការ​ស្រឡាញ់​លុយ​ជា​ឫស​នៃ​អំពើ​អាក្រក់​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​ដោយ​លោភ​ចង់​បាន​លុយ​ ក៏​ត្រូវ​វង្វេង​ចេញ​ពី​ជំនឿ​ ហើយ​បាន​ចាក់​ទម្លុះ​ខ្លួន​ដោយ​សេចក្ដី​ទុក្ខព្រួយ​ជា​ច្រើន​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 6

មើល១ ធីម៉ូថេ 6:10នៅក្នុងបរិបទ