គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 5:23 Khmer Christian Bible (KCB)

កុំ​ផឹក​តែ​ទឹក​ឡើយ​ ចូរ​ផឹក​ស្រា​ទំពាំង​បាយ​ជូរ​បន្ដិច​បន្ដួច​ផង​ ដោយ​ព្រោះ​ក្រពះ​ និង​ជំងឺ​ដែល​អ្នក​មាន​ជា​រឿយៗ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 5

មើល១ ធីម៉ូថេ 5:23នៅក្នុងបរិបទ