គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 5:19 Khmer Christian Bible (KCB)

មិន​ត្រូវ​ទទួល​យក​ពាក្យ​ចោទ​ប្រកាន់​ទាស់​នឹង​ចាស់​ទុំ​ណា​ម្នាក់​ឡើយ​ លើក​លែង​តែ​មាន​សាក្សី​ពីរ​ ឬ​បី​នាក់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 5

មើល១ ធីម៉ូថេ 5:19នៅក្នុងបរិបទ