គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 5:11 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​ស្រ្ដី​មេម៉ាយ​ក្មេងៗ​វិញ​ មិន​ត្រូវ​ចុះ​ក្នុង​បញ្ជី​ឡើយ​ ដ្បិត​នៅ​ពេល​ពួក​នាង​ឃ្លាត​ចេញ​ពី​ព្រះគ្រិស្ដ​ដោយ​មាន​ចិត្ដ​ស្រើប​ស្រាល​ ពួក​នាង​ចង់​រៀបការ​ទៀត​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 5

មើល១ ធីម៉ូថេ 5:11នៅក្នុងបរិបទ