គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 4:14 Khmer Christian Bible (KCB)

កុំ​ធ្វេស​ប្រហែស​នឹង​អំណោយ​ទាន​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​អ្នក​ឡើយ​ ជា​អំណោយ​ទាន​ដែល​បាន​ប្រទាន​មក​អ្នក​តាមរយៈ​ការ​ថ្លែង​ព្រះបន្ទូល​ដោយ​មាន​ក្រុម​ចាស់​ទុំ​បាន​ដាក់​ដៃ​លើ​អ្នក​ទៀត​ផង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 4

មើល១ ធីម៉ូថេ 4:14នៅក្នុងបរិបទ