គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 4:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ព្រះវិញ្ញាណ​មាន​បន្ទូល​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា​ នៅ​គ្រា​ចុងក្រោយ​នឹង​មាន​អ្នក​ខ្លះ​បោះបង់​ជំនឿ​ ហើយ​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​វិញ្ញាណ​បោកបញ្ឆោត​ និង​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ពួក​អារក្ស​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 4

មើល១ ធីម៉ូថេ 4:1នៅក្នុងបរិបទ