គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 3:4 Khmer Christian Bible (KCB)

ចេះ​គ្រប់គ្រង​គ្រួសារ​របស់​ខ្លួន​បាន​ល្អ​ ទាំង​ឲ្យ​កូនៗ​ចុះចូល​ដោយ​ការ​គោរព​ទាំង​ស្រុង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 3

មើល១ ធីម៉ូថេ 3:4នៅក្នុងបរិបទ