គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 3:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​បើ​ខ្ញុំ​ក្រមក​ក៏​អ្នក​នឹង​ដឹង​អំពី​របៀប​ដែល​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្ដ​ក្នុង​ដំណាក់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​ជា​ក្រុមជំនុំ​របស់​ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ ជា​សសរទ្រូង​ និង​ជា​គ្រឹះ​នៃ​សេចក្ដី​ពិត។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 3

មើល១ ធីម៉ូថេ 3:15នៅក្នុងបរិបទ