គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 3:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​អ្នក​ដែល​បំពេញ​មុខងារ​ជា​អ្នក​ជំនួយ​បាន​ល្អ​នោះ​ នឹង​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ល្អ​សម្រាប់​ខ្លួន​ ព្រមទាំង​មាន​សេចក្ដី​ក្លាហាន​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​ជំនឿ​លើ​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 3

មើល១ ធីម៉ូថេ 3:13នៅក្នុងបរិបទ