គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 3:12 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​ជំនួយ​ត្រូវ​តែ​ជា​អ្នក​មាន​ប្រពន្ធ​តែ​ម្នាក់​ ហើយ​គ្រប់​គ្រង​កូនៗ​ និង​គ្រួសារ​របស់​ខ្លួន​បាន​ល្អ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 3

មើល១ ធីម៉ូថេ 3:12នៅក្នុងបរិបទ