គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 2:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​ប្រុសៗ​អធិស្ឋាន​ ទាំង​លើក​ដៃ​បរិសុទ្ធ​ឡើង​នៅ​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ ដោយ​គ្មាន​កំហឹង​ ឬ​ប្រកែក​គ្នា​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 2

មើល១ ធីម៉ូថេ 2:8នៅក្នុងបរិបទ