គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 2:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ត្រូវ​ឲ្យ​ស្រីៗ​រៀន​ដោយ​ស្ងៀមស្ងាត់​ និង​ចុះ​ចូល​ទាំង​ស្រុង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 2

មើល១ ធីម៉ូថេ 2:11នៅក្នុងបរិបទ