គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 1:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ទោះបី​កាល​ពីដើម​ ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​ប្រមាថ​ព្រះជាម្ចាស់​ ជា​អ្នក​បៀតបៀន​ ហើយ​ជា​មនុស្ស​ព្រហើន​ក៏​ដោយ​ ក៏​ព្រះអង្គ​បាន​អាណិត​មេត្ដា​ដល់​ខ្ញុំ​ដែរ​ ព្រោះ​ខ្ញុំ​បាន​ប្រព្រឹត្ដ​ដោយ​មិន​យល់​ និង​ដោយ​គ្មាន​ជំនឿ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 1

មើល១ ធីម៉ូថេ 1:13នៅក្នុងបរិបទ