គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 5:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ថា​ ថ្ងៃ​របស់​ព្រះអម្ចាស់​នឹង​មក​ដូច​ជា​ចោរ​មក​នៅ​ពេល​យប់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 5

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 5:2នៅក្នុងបរិបទ