គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 5:13 Khmer Christian Bible (KCB)

រួច​ចូរ​ឲ្យ​តម្លៃ​អ្នក​ទាំង​នោះ​ខ្ពស់​បំផុត​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ ព្រោះ​តែ​កិច្ចការ​របស់​ពួកគេ។​ ចូរ​រស់នៅ​ដោយ​សុខសាន្ត​ជាមួយ​គ្នា​ចុះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 5

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 5:13នៅក្នុងបរិបទ