គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 3:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ឥឡូវ​នេះ​យើង​រស់​ បើ​សិន​អ្នក​រាល់គ្នា​ឈរ​មាំមួន​នៅ​ក្នុង​ព្រះអម្ចាស់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 3

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 3:8នៅក្នុងបរិបទ