គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​ទូល​អង្វរ​អស់​ពី​ចិត្ត​ទាំង​យប់​ទាំង​ថ្ងៃ​ សូម​ឲ្យ​បាន​ជួប​មុខ​អ្នក​រាល់គ្នា​ ដើម្បី​ជួយ​បំពេញ​សេចក្ដី​ខ្វះខាត​ខាង​ឯ​ជំនឿ​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 3

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 3:10នៅក្នុងបរិបទ