គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 2:7 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​អាច​អាង​សិទ្ធិ​អំណាច​ដែល​ជា​សាវក​របស់‍​ព្រះគ្រិស្ដ​ក៏​បាន​ដែរ​ ប៉ុន្ដែ​យើង​ប្រព្រឹត្ដ​ស្លូតបូត​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​រាល់គ្នា​ ប្រៀប​ដូច​ជា​ម្ដាយ​ថ្នាក់ថ្នម​កូន​របស់​ខ្លួន។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 2:7នៅក្នុងបរិបទ