គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 2:20 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​ជា​សិរី​រុងរឿង​ និង​ជា​អំណរ​របស់​យើង​មែន‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 2:20នៅក្នុងបរិបទ