គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 2:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​តើ​អ្នកណា​ជា​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ និង​ជា​អំណរ​ ឬ​ជា​មកុដ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​យើង​មាន​មោទនៈភាព​នៅ​ចំពោះ​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូ​ នៅ​ពេល​ព្រះអង្គ​យាង​មក​វិញ‍?​ តើ​មិន​មែន​អ្នក​រាល់គ្នា​ទេ‍​ឬ?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 2:19នៅក្នុងបរិបទ