គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 2:12 Khmer Christian Bible (KCB)

គឺ​យើង​បាន​ទូន្មាន​ លើក​ទឹកចិត្ដ​ ហើយ​ជម្រុញ​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​រស់នៅ​តាម​បែប​ស័ក្ដិសម​នឹង​ព្រះជាម្ចាស់​ ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​អ្នក​រាល់គ្នា​មក​ក្នុង​នគរ​ និង​សិរី​រុងរឿង​របស់​ព្រះអង្គ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 2:12នៅក្នុងបរិបទ