គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 2:1 Khmer Christian Bible (KCB)

បងប្អូន​អើយ!​ អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង​ហើយ​ថា​ ការ​ដែល​យើង​មក​ឯ​អ្នក​រាល់គ្នា​នេះ​ មិន​មែន​ឥត​ប្រយោជន៍​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 2

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 2:1នៅក្នុងបរិបទ