គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 9:24 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​រាល់គ្នា​មិន​ដឹង​ទេ‍​ឬ​ថា​ នៅ​ក្នុង​ទី​ប្រណាំង​ អ្នក​រត់​ប្រណាំង​ គេ​រត់​ទាំង​អស់​គ្នា​មែន​ ប៉ុន្ដែ​មាន​តែ​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ ដូច្នេះ​ចូរ​រត់​ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​រង្វាន់​ចុះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 9

មើល១ កូរិនថូស 9:24នៅក្នុងបរិបទ