គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 8:4 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ចំពោះ​ការ​បរិភោគ​សំណែន​ដល់​រូប​ព្រះ​ គឺ​យើង​ដឹង​ហើយ​ថា​ រូប​ព្រះ​នៅ​ក្នុង​លោកិយ​នេះ​គ្មាន​បាន​ការ​អ្វី​ឡើយ​ ហើយ​យើង​ដឹង​ទៀត​ថា​ ក្រៅ​ពី​ព្រះជាម្ចាស់​ គ្មាន​ព្រះ​ឯ​ណា​ទៀត​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 8

មើល១ កូរិនថូស 8:4នៅក្នុងបរិបទ