គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 6:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ឬ​មួយ​អ្នក​រាល់គ្នា​មិន​ដឹង​ថា​ ពួក​បរិសុទ្ធ​នឹង​ជំនុំជម្រះ​លោកិយ​នេះ​ ដូច្នេះ​បើ​លោកិយ​នេះ​ត្រូវ​អ្នក​រាល់គ្នា​ជំនុំជម្រះ​ទៅ​ហើយ​ តើ​អ្នក​រាល់គ្នា​គ្មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ជំនុំជម្រះ​រឿង​កំប៉ិច​កំប៉ុក​ឬ?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 6

មើល១ កូរិនថូស 6:2នៅក្នុងបរិបទ