គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 5:9 Khmer Christian Bible (KCB)

នៅ​ក្នុង​សំបុត្រ​ ខ្ញុំ​បាន​សរសេរ​ប្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​ ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​មនុស្ស​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​អសីលធម៌​ខាង​ផ្លូវភេទ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 5

មើល១ កូរិនថូស 5:9នៅក្នុងបរិបទ