គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 4:18 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​ខ្លះ​អួត​ខ្លួន​ ហាក់​ដូចជា​ខ្ញុំ​មិន​មក‍​ជួប​អ្នក​រាល់គ្នា​ទៀត​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 4

មើល១ កូរិនថូស 4:18នៅក្នុងបរិបទ