គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 4:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ខ្ញុំ​ដាស់តឿន​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​យក​គំរូ​តាម​ខ្ញុំ​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 4

មើល១ កូរិនថូស 4:16នៅក្នុងបរិបទ