គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 2:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះជាម្ចាស់​បាន​បើកសំដែង​ឲ្យ​យើង​យល់​ពី​សេចក្ដី​នោះ​តាមរយៈ​ព្រះវិញ្ញាណ​ ដ្បិត​ព្រះវិញ្ញាណ​ឈ្វេងយល់​គ្រប់​ទាំង​អស់​ សូម្បី​តែ​ជម្រៅ​ព្រះហឫទ័យ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 2

មើល១ កូរិនថូស 2:10នៅក្នុងបរិបទ