គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 15:52 Khmer Christian Bible (KCB)

ក្នុង​រយៈ​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ គឺ​តែ​មួយ​ប៉ប្រិច​ភ្នែក​ប៉ុណ្ណោះ​ ​នៅ​ពេលសំឡេង​ត្រែ​ចុង​ក្រោយ​លាន់​ឡើង​ ពេល​នោះ​មនុស្ស​ស្លាប់​នឹង​ត្រូវ​ប្រោស​ឲ្យ​រស់​ឡើង​វិញ​ មិនពុក​រលួយ​ទៀត​ទេ​ រួច​យើង​នឹង​ត្រូវ​ផ្លាស់ប្រែ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 15

មើល១ កូរិនថូស 15:52នៅក្នុងបរិបទ