គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 13:6 Khmer Christian Bible (KCB)

មិន​ត្រេកអរ​នឹង​សេចក្ដី​ទុច្ចរិត​ឡើយ​ ប៉ុន្ដែ​ត្រេកអរ​នឹង​សេចក្ដី​ពិត​វិញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 13

មើល១ កូរិនថូស 13:6នៅក្នុងបរិបទ