គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 13:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ឥឡូវ​នេះ​ មាន​សេចក្ដី​បី​ដែល​នៅ​គង់វង្ស​ គឺ​ជំនឿ​ សង្ឃឹម​ និង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ ប៉ុន្ដែ​ក្នុង​ចំណោម​ទាំងបី​នេះ​ សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​វិសេស​ជាង​គេ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 13

មើល១ កូរិនថូស 13:13នៅក្នុងបរិបទ