គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 12:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​បើ​ទាំង​អស់​ជា​អវយវៈ​តែ​មួយ​ តើ​រូបកាយ​នៅ​ឯ​ណា?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 12

មើល១ កូរិនថូស 12:19នៅក្នុងបរិបទ