គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 12:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ដាក់​អវយវៈ​និមួយៗ​នៅ​ក្នុង​រូបកាយ​តាម​ព្រះអង្គ​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 12

មើល១ កូរិនថូស 12:18នៅក្នុងបរិបទ