គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 11:33 Khmer Christian Bible (KCB)

​ដូច្នេះ​ បងប្អូន​របស់​ខ្ញុំ​អើយ!​ នៅ​ពេល​អ្នក​រាល់គ្នា​មក​ជួបជុំ​គ្នា​បរិភោគ​ ចូរ​ចាំ​គ្នា​ផង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 11

មើល១ កូរិនថូស 11:33នៅក្នុងបរិបទ