គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 11:31 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​បើ​យើង​ពិនិត្យ​មើល​ខ្លួន​ឯង​ នោះ​យើង​មិន​ជាប់​ជំនុំជម្រះ​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 11

មើល១ កូរិនថូស 11:31នៅក្នុងបរិបទ