គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 11:30 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុនេះ​ហើយ​បាន​ជា​មាន​អ្នក​រាល់គ្នា​ជា​ច្រើន​ខ្សោយ​ ហើយ​ឈឺ​ និង​មួយ​ចំនួន​ធំ​បាន​ស្លាប់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 11

មើល១ កូរិនថូស 11:30នៅក្នុងបរិបទ