គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 11:24 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ពេល​អរព្រះគុណ​រួច​ហើយ​ ព្រះអង្គ​ក៏​កាច់​នំប៉័ង​ទាំង‍​មាន​បន្ទូល​ថា‍៖​ «នេះ​ជា​រូបកាយ​របស់​ខ្ញុំ​សម្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​ ចូរ​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ទុក​ជា​ការ​រំឭក​ដល់​ខ្ញុំ​ចុះ‍»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 11

មើល១ កូរិនថូស 11:24នៅក្នុងបរិបទ