គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 11:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ខ្ញុំ​សូម​សរសើរ​អ្នក​រាល់គ្នា​ ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​នឹក​ចាំ​ពី​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​គ្រប់ការ​ទាំង​អស់​ ព្រមទាំង​ធ្វើ​តាម​សេចក្ដី​បង្រៀន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រគល់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​យ៉ាង​ខ្ជាប់ខ្ជួន​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 11

មើល១ កូរិនថូស 11:2នៅក្នុងបរិបទ