គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិនថូស 11:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ហើយ​ ស្រ្ដី​គួរ​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​នៅ​លើ​ក្បាល​ ដោយ​យល់​ដល់​ពួក​ទេវតា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិនថូស 11

មើល១ កូរិនថូស 11:10នៅក្នុងបរិបទ